Workshops

Netwerk Aalst - workshop voice/movement ('19)

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten - workshop voice/movement ('18)

Rosas Danst Rosas, assistent teacher workshop Krokusfestival Hasselt ('15)

Conservatory of Guadeloupe ('12) workshop music visualization

Academy of Etterbeek ('12) workshop music visualization

Ballet and contemporary ('11-12)

Dance Academy Zaventem (replacement)
Dance Academy Geraardsbergen (replacement)

Dance Academy Leuven

Le Chien Perdu, Brussels ('10) Contemporary dance
Le Chien Perdu, Brussels ('11) Improvisation/composition

STEM & (INSTANT) COMPOSITIE

Daar Ine in haar werk altijd vertrekt van het geluid of de stem als fundering voor alle andere elementen zijn ook haar workshops op deze manier opgebouwd. Er wordt vertrokken vanuit de stem en vanuit ieders persoonlijke stemgeluid. De leerlingen krijgen eerst en vooral een basiscursus in stem en zang die elke dag herhaald wordt en evolueert.

Daarnaast gaan ze vooral op een creatieve manier aan de slag met hun stem waarbij verschillende gebruiken worden onderzocht en geanalyseerd: zang, tekst, bruitage, harmonie, ritme, dynamiek, luisteren, volume, relatie,...

In een later stadium gaan de studenten korte vocale werken creëren waarvoor wordt uitgegaan van twee technieken: instant compositie / improvisatie en compositie.
Voor de instant compositie / improvisatie werk Ine met looptechnieken of systemen van herhaling. In ’20-’21 hield zij een muzikaal onderzoek naar vocaal akoestisch loopen. De loopsystemen zijn voor studenten met weinig stemervaring een makkelijke manier om zichzelf toegang te geven tot het werken met stem en een vormen een goed houvast, een makkelijk referentiekader.

Voor de composities creëren ze korte stemcomposities (solo of met meerdere stemmen) die zij maken met de aangeleerde technieken en waarbij ze op zoek gaan naar de kwaliteiten van hun eigen stem, wat ze willen vertellen en welke atmosfeer ze willen creëren door middel van geluid.

Het doel van deze methode is de studenten de gelegenheid te geven hun eigen stem te ontdekken en een persoonlijke geluidstaal te ontwikkelen waarbij veel aandacht gaat naar technische kwaliteiten, precisie, uitvoering en artistieke ontwikkeling.

 

FUSIE VAN STEM & BEWEGING

The poetry of disorientation. Een onderzoek dat Ine sinds 2017 voert met dramaturge Sara Jansen. Bij het samenvoegen van stem en beweging ontstaat desoriëntatie, zowel bij de uitvoerder als bij de kijker. Dit wordt samen met de studenten onderzocht en geanalyseerd. Hoe en waarom ontstaat er desoriëntatie? Hoe ervaar je dit als performer en als kijker? Hoe ga je als performer om met desoriëntatie?

Bij het fuseren van stem en beweging gaat Ine met de studenten op zoek naar manieren om beide disciplines niet logisch aan elkaar te linken. Men gaat vooral werken aan dissociatie van stem en beweging, in tegenstelling tot de meeste danstechnieken die verbonden zijn aan muziek of stem. Men gaat onderzoeken waar de focus van de performer juist ligt wanneer hij aan deze veeleisende vorm van multitasking doet en op welke manier hij stem en lichaam kan controleren bij het uitvoeren van deze complexe taken.

In de workshop wordt gestart vanuit dagelijkse beweging die langzaamaan getransformeerd wordt. Op deze manier krijgt de performer de tijd om zijn hersenen te laten wennen aan het samenbrengen van stem en beweging doordat de fysieke taken in het begin nog vrij eenvoudig zijn. Er wordt in eerste instantie gewerkt aan de ritmiek van beide disciplines, het erin slagen ze gedissocieerd te brengen en de kwaliteit van beide lagen te behouden. Naarmate de workshop vordert verhoogt de moeilijkheid van de verkregen taken en daarmee de virtuositeit van de improvisatie sessies of van het gecreëerde materiaal.

VOICE & (INSTANT) COMPOSITION

As Ine always starts from the sound or the voice as a foundation for all other elements, her workshops are also structured in this way. The starting point is the voice and everyone's personal voice. First and foremost, the students receive a basic course in voice and singing which is repeated and evolved every day.

In addition, they get to work in a creative way with their voice, exploring and analysing different uses: singing, text, bruitage, harmony, rhythm, dynamics, listening, volume, relationship,...

At a later stage, students will create short vocal works based on two techniques: instant composition / improvisation and composition.

For the instant composition / improvisation, Ine works with loop techniques or systems of repetition. In '20-'21, she conducted a musical investigation into vocal acoustic looping. The looping systems are an easy way for students with little vocal experience to give themselves access to working with the voice and form a good starting point, an easy frame of reference.

For the compositions, they create short voice compositions (solo or with several voices) using the techniques they have learned, looking for the qualities of their own voice, what they want to say and what atmosphere they want to create through sound.

The aim of this method is to give students the opportunity to discover their own voice and to develop a personal language of sound, paying close attention to technical qualities, precision, performance and artistic development.

 

FUSION OF VOICE & MOVEMENT

The poetry of disorientation. A research project Ine has been conducting since 2017 with dramaturge Sara Jansen. The fusion of voice and movement creates disorientation, both in the performer and the viewer. This is investigated and analysed together with the students. How and why does disorientation arise? How do you experience this as a performer and as a viewer? How do you deal with disorientation as a performer?

When merging voice and movement, Ine and the students look for ways of not logically linking the two disciplines. In particular, they will work on dissociation of voice and movement, in contrast to most dance techniques that are linked to music or voice. One will investigate where the focus of the performer lies when doing this demanding form of multitasking and how he can control voice and body when doing these complex tasks.

The workshop starts from daily movement which is gradually transformed. In this way, the performer gets time to get his brain used to the combination of voice and movement because the physical tasks are still quite simple in the beginning. Initially, we work on the rhythm of both disciplines, managing to dissociate them and maintaining the quality of both layers. As the workshop progresses, the difficulty of the tasks acquired increases and so does the virtuosity of the improvisation sessions or of the material created.

 

 

Kunsthumaniora Brussel Dans
Kunsthumaniora Brussel Dans

2019

press to zoom
Kunsthumaniora Brussel Dans
Kunsthumaniora Brussel Dans

2019

press to zoom
1/3